R B PATTA 6089
රු1,590 රු1,351 Add to cart
Sale!

R B PATTA 6089

රු1,590 රු1,351

-15%

COTTON SAREE

  • Fabric : Linen Cotton
  • Available with an Unstitched blouse piece
  • Blouse Colour : Bronze and Light Green with Gold Border
  • Saree Colour : Bronze and Light Green with Gold Border
  • Easy return policy
  • 100% guaranteed product

8 in stock

Description

The Sarees fabric, colors, design and dyeing are all made for perfection.

Cash on Delivery Available Island Wide

Images displayed across the range of fabric may slightly contrast from the actual color. This may happen due to multiple settings in your monitor or viewing device, or effect of our digital photo shoots.

රෙදි ප්රමාණයෙන් දර්ශණය වන රූපවල සැබෑ වර්ණයෙන් තරමක් වෙනස් වේ. ඔබගේ මොනිටරය හෝ නරඹන උපාංගයේ බහු සැකසුම් නිසා හෝ අපගේ ඩිජිටල් ඡායාරූප අංකවල බලපෑම නිසා මෙය සිදු විය හැක.

Additional information

Weight0.4 kg