CDRL Kids T-Shirt DN007 TB

CDRL Kids T-Shirt DN007 TB

රු920

  • White Colour
  • Comfort Cotton
  • Washable
  • Trendy design
  • Good quality
  • Light weight and easy to dry
Clear

Images displayed across the range of fabric may slightly contrast from the actual color. This may happen due to multiple settings in your monitor or viewing device, or effect of our digital photo shoots.

රෙදි ප්රමාණයෙන් දර්ශණය වන රූපවල සැබෑ වර්ණයෙන් තරමක් වෙනස් වේ. ඔබගේ මොනිටරය හෝ නරඹන උපාංගයේ බහු සැකසුම් නිසා හෝ අපගේ ඩිජිටල් ඡායාරූප අංකවල බලපෑම නිසා මෙය සිදු විය හැක.

Additional information

Weight 0.4 kg
Fabric

Ocassion

, , , , ,

size

,

color

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “CDRL Kids T-Shirt DN007 TB”

Your email address will not be published. Required fields are marked *